30 Mart 2010 Salı

ALLAH’A İMANبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

Bîsmilləhirrəhmanirrəhîym

Qiymətli Müsəlmanlar ! bilindiyi kimi bir çox iman əsasları vardır ki, bunlara istənildiyi mənada iman etmədiyi müddətcə bir qulun canneti qazan-ması əsla mümkün deyil….

Bunlar bilindiyi kimi ; Allaha iman, Mələklərə iman, Axirət gününə iman, Rəsullara iman, Qədərə iman və Kitablara imandır.......... Allahu Təala kərim Kitabında belə buyurur :

" Rəsul, Rəbbindən özünə endirilənə iman etdi. Möminlərin hamısı da Allaha, mələklərinə, kitablarına və rəsullarına iman etdilər. " (Bəqərə /285)

" Ey iman edənlər, Allaha, Rəsuluna, Rəsuluna endirdiyi Kitaba və daha əvvəl endirmiş olduğu kitablara iman edin. Kim Allahı, mələklərini, kitablarını, rəsullarını və axirət gününü inkar etsə o, uzaq bir pozğunluğa düşmüşdür. " ( Nisə/136)

" Üzlərinizi şərq və qərbə döndürmeqiniz əsl yaxşılıq deyil. Əsl yaxşılıq : Allaha, axirət gününə, mələklərə, Kitaba və rəsullara iman edən kimsənin yaxşılığıdır. "(Bəqərə/ 177)

Məşhur Cəbrayıl hədisində də Allah elçisi s.ə.v belə buyurmaqdadır :

" İman ; Allaha, Mələklərinə, kitablarına, rəsullarına, Axirət gününə, Qədərə və onun xeyirinə və şərinə inanmaqdır. " (Müslim : 1.C.8.N)

İşdə bu və bununla sinonim Ayə və hədislərdə zikr edilən altı məsələ imanın üsullarıdır…. Bu üsullara uyğun hərəkət etmək insanlığın yaradılış məqsədi, rəsulların göndərilmə səbəbi və kitabların endirilmə səbəbidir.
Bu üsullara Quran və Səhih sünnə çərçivəsində iman etmədiyi müddətcə heç kimin imanı səhih olmaz…. Bununla birlikdə bu üsullardan bir üsulu inkar edən və ya onun sərhədlərini pozuntu edən bir kimsə də yenə eynilə imanını zədələyər, İslam dairəsindən çölə çıxar kafir və müşriklərdən olar.

ALLAH’A İMAN


Qiymətli qardaşlarım ! bura bilinən bir gerçəkdir ki imanın həqiqəti, əsli və əsası, Allahın şəxsinə və qiymətli ad və sifətlərinə iman etmə ətrafında dönər dayanar… Yəni imani hər məsələ, bu həqiqətlə əlaqəlidir.

Allaha iman deyildiyi zaman, - və ya başqa bir ifadəylə - Allaha iman tək başına zikr edildiyi zaman ; bu ifadə bütün iman əsaslarını içərisinə götürər…. Məsələn Rəbbimiz kərim kitabında belə buyurar ;

" …… Kim tağutu inkar edib Allaha iman etsə, o kimsə qopmaq bilməyən bir qulpa yapışmışdır….. " (Bəqərə /256)

Görüldüyü kimi bu Ayədə qurtuluş üçün yalnız Allaha imandan bəhs edilməkdədir…. Yəni tək başına Allaha iman qurtuluş vəsiləsi olaraq izah edilməkdədir. Və yenə başqa bir Ayədə belə buyurulmaqdadır :

" Allaha iman edib və ONA sarılanları Allah, Rəhmətinə və hidayət yoluna çatdıracaq. " (Nisə/175)

Bu Ayədə yenə görüldüyü kimi tək başına Allaha imanın kafi olduğu izah edilməkdədir.
Halbuki iman əsaslarından bir dənəsinə dahi istənildiyi mənada iman etmədiyi müddətcə bir qulun cənnəti qazanması əsla mümkün deyil… Məsələn bütün iman əsaslarını qəbul edipte mələklərə iman etməyən bir kimsənin imanı səhih olmaz… Axirətə iman etməyənin imanı səhih olmaz....Resullere iman etməyənin imanı səhih olmaz….. Qədərə iman etməyənin imanı səhih olmaz.. .. Xülasə ; qurtuluş üçün bütün iman əsaslarına inanmaq lazımdır.
Amma Allaha iman tək başına zikr edilsə - bir az əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi - bu, bütün iman əsaslarını içərisinə götürər.
Bunun ən açıq dəlillərindən bir dənəsi də budur :

" … Rəsulullah s.ə.v yanına gələn bir heyətə Allaha iman etmələrini söyləyər və dərhal sonra da : bilərsinizmi Allaha iman nə deməkdir ? deyə soruşar. Heyət : " Allah və elçisi ən yaxşı biləndir " dediklərində, Allah elçisi s.ə.v : Allaha iman ; Allahdan başqa ilahın olmadığına və Muhammedin Allahın elçisi olduğuna inanmaq, Namaz qılmaq, zəkat vermək, oruc tutmaq və qənimətin beş te birini də beytul mala vermekdir, buyurdular. (Buxari / 1.C.207.S - Müslim/ 1.C.17.N)

Daha gözəl başa düşülməsi baxımından, Allaha iman mövzusunu bir az daha xülasələndirəcək olar iksə belə deyə bilərik :
Mələklərə iman ; Allaha imanın bir cüzüdür. Çünki onlar rəbbimizin əsgərləridirlər… O : " mələklərim var, sifətləri və səlahiyyətləri də budur " dediyi üçün biz mələklərə iman etmişik.

Rəsullara iman da Allaha imanın bir cüzüdür. Çünki rəsullar Allahın elçiləri və ONA dəvət edən kəslərdir.
Kitablara imanda da vəziyyət eynidir. Onlar Allahın kəlamı, şəriəti və qanunlarıdırlar.
Axirətə imanın vəziyyəti də eynidir. Çünki belə bir günün gələcəyini, o gün insanlar və cinlər arasında ədalətlə hökm verəcəyini xəbər verən Allahdır… Bu səbəbdən axirətə iman da Allaha imanın bir parçasıdır. Onu yalanlamaq Allahı yalanlamaq deməkdir.

Qəza və Qədərə iman da eyni şəkildədir. Çünki qəza və qədər də Allahın hərəkət və qənaətinin xaricində bir şey deyil. Bundan ötəridir ki qəza və qədərə etiraz, Allaha imanı pozmaqdadır.

Xülasə Allaha iman deyildiyi zaman bu ; ONun özü ilə əlaqəli, Mələkləri ilə əlaqəli, Rəsulları ilə əlaqəli, Kitabları ilə əlaqəli, Axirət günü ilə əlaqəli, Qəza və qədər ilə əlaqəli bildirmiş olduğu bütün xəbərləri təsdiq etmək və gereyince də hərəkət etmək deməkdir.

AlIaha imanın təfsili şəklindən bəhs edəcək olsaq ;
Əvvəlcə ; ONun varlığını birliyini qəbul edib və hər şeyin Rəbbi, sahibi və yaradıcısı olduğuna qəti olaraq iman etmək deməkdir…
Allaha iman ; onun mükəmməl sifətlərinin olduğunu və bu sifətlərinin bütün nöqsanlıqlardan münəzzəh olduğunu qəbul etmək deməkdir.
Allaha iman ; ONun hər şeyə gücü çatan, bənzərsiz qüdrət və qüvvət sahibi bir şəxs olduğunu qəbul etmək deməkdir.

Allaha iman ; ONun bu kainatı yoxdan var edənin və onun bütün işlərini nizama soxanın özünün olduğunu qəbul etmək deməkdir.

Allaha iman ; ONun yaratmış olduğu hər şeyi bir hikmətə görə yaradan olduğuna və əbəs heç bir işlə məşğuliyyət etmədiyinə inanmaq deməkdir.
Allaha iman ; ONun hər şeyin murakıbı olduğuna - yəni hər şeyi görüb güddüyünə, heç bir şeyin özündən gizli qalmadığına - Müqəddəs şəxsinin yuxu, unutma, qəflət və xəstəlik kimi nöqsanlıqlardan münəzzəh olduğuna inanmaq deməkdir.

Allaha iman ; ONun dilədiyini seçən, dilədiyini yaradan, dilədiyi kimi hökmeden, dilədiyini əmr edən və dilədiyini də qadağan edən bir şəxs olduğuna inanmaq deməkdir.
Allaha iman ; Öldürənin və dirildənin O olduğuna, alçaldanın və yüksəldənin O olduğuna, əziz edənin və zəlil edənin O olduğuna inanmaq deməkdir.

Allaha iman ; yaratdıqlarından heç bir ortağının olmadığına, yoldaşının və uşağının olmadığına inanmaq deməkdir.

Allaha iman ; kainatı idarə edənin və içərisindəki bütün canlıların ruzilərini verənin özünün olduğuna inanmaq deməkdir.
Allaha iman ; ONun bənzərsiz və sərhədsiz elminin olduğuna və bu elminin gərəyi olaraq keçmiş və gələcəyi bildiyinə inanmaq deməkdir.
Allaha iman ; qanuni etdiyi şəkildə yalnız özünə ibadət etmək, özünə boyun əymək, özünə dua etmək, yalnız özündən istəkdə tapılmaq deməkdir.
Allaha iman ; yalnız ONdan qorxmaq, ONA sığınmaq, ONA təvəkkül etmək, ONA tövbə və istiğfarda tapılmaq və ONA yalvarıb yalvarmaq deməkdir.
Xülasə Allaha iman ; tövhidin üç hissəsi olan gərək rububiyetle əlaqəli, gərək ad və sifətlərlə əlaqəli və gərəksə üluhiyyətlə əlaqəli xəbər verilən bütün şeyləri təsdiq edib onların lazımınca əməl etmək deməkdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder