9 Temmuz 2014 Çarşamba

Dəvət İmamlarının Müəyyən Şəxsə Hüccet İqaməsi Məsələsi Haqqında SözləriDaha əvvəl Şeyx Məhəmməd b. Abdilvehhab rahimehullahın bu məsələylə əlaqədar bəzi sözlərini saytda köçürmüşdüm. Mövzunun daha yaxşı bərkiməsi üçün digər bəzi nəqllərə davam edəcəyəm:

Mücəddid imam şeyxülislam Məhəmməd b. Abdilvehhab rahimehullah əqidəsini açıqlayarkən belə demişdir: "Təkfirə gəldiqdə; mən Rəsulun dinini öyrənən, öyrəndikdən sonra söyən, insanları bu dindən qadağan edən və ona həqiqətən düşmənlik edəni təkfir edirəm. İşdə mənim təkfir etdiyim belə bir kimsədir. Ümmətin əksəriyyəti Allah'a həmd olsun belə deyil." (Dureru's-Seniyye 1/73)
Yenə belə demişdir: "Nəbilərdən və vəlilərdən ölümlərindən sonra şəfaət istəyən, qəbirlərinə təzim edən, onların üzərinə qübbələr bina edib şamlar yaxan, qəbirlərin yanında namaz qılan, oraları bayram yeri əldə edən, qoruyuculuq edən, oraya əhd həsr edən kəslərə gəldiqdə, bütün bunlar meydana gələcəyini Nəbi sallallahu əleyhi və selləmin xəbər verib çəkindirdiyi hadisələrdəndir. Necə ki hədisdə belə buyurulmuşdur: "Ümmətimdən bəzi qövmlər müşriklərə qatılmadıqca və ümmətimdən bəzi birliklər bütlərə tapınmadıqca qiyamət qopmaz. "Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm tövhidi ən böyük himayə ilə qorumuş, şirkə aparan bütün yolları tıxamış, Muslimin Səhihində Cabir radıyallahu ənhdən rəvayət etdiyi kimi; qəbirlərin palçiqmasını, üzərlərinə bina edilməsini qadağan etmişdir. Yenə Əli b. Əbi Talib radıyallahu ənhi yerdən yüksək heç bir qəbir buraxmamaq və yox etmədik surət buraxmamaq əmriylə göndərdiyi sabit olmuşdur. Buna görə bir çox alimlər, qəbirlər üzərinə edilmiş binaların Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləmə üsyan üzrə edilmiş olduğundan yıxılmalarının lazım olduğunu söyləmişlər. Bizimlə insanlar arasında ixtilafa səbəb olan şey işdə budur. Hətta vəziyyət onların bizi təkfir etmələrinə, bizimlə döyüşmələrinə, qanlarımızı və mallarımızı halal saymalarına qədər çatmışdır. Ta ki Allah bizə onlara qarşı kömək etdi və onlara qarşı zəfər qazandıq. İnsanları dəvət etdiyimiz şey budur. Allah'ın kitabından, rəsulunun sünnəsindən və saleh sələfdən imamların icmasından hücceti qoymamızdan sonra onlarla döyüşdük. Allah Təalanın bu ayəsinə imtisal etdik: "Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr edilənədək onlarla vuruşun!." (8-Ənfal 39) Kim hüccet və bəyan ilə edilən dəvətə razılıq etməzsə ona qılınc və dişlərlə döyüşərik.(*) Necə ki Allah Təala belə buyurmuşdur: "Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə Kitab və tərəzi nazil etdik ki, insanlar ədalətli olsunlar. Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmiri də endirdik ki, Allah, Onu görmədən Ona və elçilərinə kömək göstərənləri üzə çıxartsın. Həqiqətən, Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir." (57-Hədid 25)" (Dureru's-Seniyye 1/87)
(*) Burada xatirdən çıxarılmaması lazım olan bir şey var ki cahil və ahmak kəslərin ifsada uğramaması üçün xəbərdar edək: Şeyhulislam Məhəmməd b. Abdilvehhab veliyyul'l-emr/yönetici idi.Şeyx Məhəmməd b. Abdilvehhab rahimehullaha "Kiminlə döyüşülər, kim təkfir edilər?" deyə soruşuldu. Belə cavab verdi: "İslamın beş şərtinin ilki iki kəlimeyi şəhadətdir. Sonra digər dörd şərt gəlir. Digər şərtlərə gəldiqdə; bunları yüngülə götürərək tərk edənlə, bunları etməsi üçün döyüşərik. Tərkindən ötəri təkfir etmərik. Alimlər inkar etmədən tənbəllik və zəifliklə bunları tərk edənin küfründə ixtilaf etmişlər. Biz ancaq bütün alimlərin icma etdikləri şeylə təkfir edərik. Bu da iki kəlimeyi şəhadətdir. Yenə bunu (iki kəlimeyi şəhadət ilə əlaqədar təkfiri) öyrədilib anladıqdan sonra inkar etsə təkfir edərik…" (Dureru's-Seniyye 1/102-104)

Yenə Şeyx İbn Sehmanın risaləsində nəql etdiyinə görə Şeyx Məhəmməd b. Abdilvehhab belə demişdir: "Biz Abdulqadirin qübbəsi üzərindəki bütə, Əhməd el-Bedevinin türbəsi üzərindəki bütə ibadət edəni və bənzərlərini cahilliklərindən və onları xəbərdar edən kimsə olmaması üzündən təkfir etmədiyimizə görə, Allah'a ortaq qoşmayan və ya bizə hicrət etməyənləri niyə təkfir edib döyüşək? Allah'ım! Sən nöqsanlardan münəzzəhsən, bu böyük bir böhtandır."

Şeyx İbn Sehman rahimehullah bu söz üzərinə belə demişdir: "Şeyx rahimehullahın türbələr üzərindəki bütlərə ibadət edən kimsə haqqındakı sözü belə olduğuna öyrənməsi asan olmayan və hüccet çatmayan yer üzü xalqı necə təkfir edilər və onlarla döyüşülərək malları halal sayıla bilər? Heç şeyxin vəziyyətini və onun dəvət etdiyi şeyi bilən ağıl sahibi bir kimsə bunu düşünə bilərmi? Əksinə belə bir kimsə söz anlamayan, digər ümmətdən ayrılan bir kimsədir. Hətta o əhli sünnə vəl-camaatdan ayrılmışdır! Onun bu mövzudakı bütün sözləri, adların və sifətlərin tövhidinə, əməl və ibadətlərdə tövhidə çağırmaq məqsədlidir. Müsəlmanlar da bunun üzərində icma etmişlər. Bu mövzuda ancaq onların yolundan çıxan, menheclerinden sapan Cehmiyye, Mutəzilə və qəbirlərə ibadət edənlər kimi kəslər müxalif çıxmışlar. Hətta (Şeyxin sözləri) rəsulların icma edib kitabların üzərində ittifaq etdiyi şeydir. Necə ki şeyxin gətirdiyi və nəzərdə tutduğu şeylərdən zəruri olaraq bu aydın olar: Ancaq mötəbər bir hüccet iqaməsindən sonra təkfir edilər. Bu isə bidətçilərə uyğun gəlmək deyil, dümdüz yolun da özüdür." (Tənbehi Zevi'l-Elbabi's-Selime An Vukui Fil-Elfazi'l-Mubtediati'l-Vahime kitabı ilə Tebrietu'ş-Şeyheyni'l-İmameyn Min Tenviri Ehli'l-Kizb vəl-Meyn (S. 120, 122-123)

Şeyx Məhəmməd b. Abdilvehhabın uşaqlarının və onlarla birlikdə Şeyx Hamed b. Nəsir Al-i Muammer'in sözləri də müəyyən şəxsə hüccet iqaməsini şərt qoşmaları baxımından açıqdır. Onlara belə soruşulmuşdur: "Bizə sizlərin keçmiş alimlərindən İbn Farız və başqaları kimi elmlə və sünnə əhli olmaqla məşhur olan bəzi insanları təkfir etdiyiniz çatdı." Onlar belə cavab vermişlər:
"Bizim keçmiş insanlardan bəzilərini və başqa kəsləri təkfir etdiyimiz haqqında deyilən şey düşmənlərimiz tərəfindən, insanları dümdüz yoldan saxlamaq üçün yayılan böhtanlardır. Yenə bizə bundan başqa bir çox şeyləri də böhtan olaraq nisbət edirlər. Bunlara cavabımız belə deməmizdir: "Haşa! Bu, çox böyük bir böhtandır!" (24-Nur 16) Biz, ancaq haqqı bilib də inkar edəni, ona hüccet qoyduqdan sonra, dəvət edib qəbul etməməsi, inkarına davam edib inad etməsi üzərinə təkfir edərik. Bizim haqqımızda bunun xaricində təkfir etdiyimizə dair deyilən hər şey bizə qarşı bir yalandır…"

Sonra belə dedilər: "Şeyx rahimehullah'ın bir sözün küfr olduğunu söyləməsinə baxmayaraq, o sözü söyləyəni təkfir etməməsini yaxşı düşün! Aradakı fərqi yaxşı anla! Çünki özünə hüccet qoyulmamış müəyyən şəxsə kafir demək caiz deyil. Zənn edərəm İmam rahimehullahın haqqlarında bu sözü söylədiyi kimsəyə hüccetin qoyulmadığını zənn etdiyindən, İbnu'l-Farız və bənzərlərinin sözlərindəki və fikirlərindəki küfrü bilməyən cahillər olmalarından ötəri (təkfir etməmişdir.).." (Dureru's-Seniyye 3/20-23)

Yenə Şeyx Abdullah b. əş-Şeyx rahimehullah'a özündən qəsdsiz olaraq küfrədən cahil kimsənin söz, hərəkət və ya təvəssüldə olmasında üzrlü olub olmaması soruşuldu. Belə cavab verdi: "Allah'a və rəsuluna iman edən bir kimsə, Allah'ın rəsuluyla göndərdiyi şeyi bilmədən küfr bir hərəkət və ya küfr bir etiqadda ola bilər, belə bir kimsə bizə görə kafir deyil. Ona müxalif çıxanın kafir olacağı şəkildə risalət hüccetini qoymadıqca küfrünə hökm etmərik. Ona hüccet qoyulub, Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləm'in gətirdiyi din bəyan edildikdən sonra, hüccet iqaməsindən sonra bu hərəkətdə israr etsə, işdə o kimsə təkfir edilər. Çünki küfr ya Allah'ın kitabına ya da Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləm'in sünnəsinə müxalifətdən ötəridir və bunda bütün alimlər icma etmişlər." (Dureru's-Seniyye 10/239-240)


Yenə belə demişdir: "Tövhid üzərinə, İslamın beş şərtini və imanın altı şərtini qoyaraq ölən, lakin duada təvəssül edən, zikr etdiyimiz iki hadisə söykənərək (amma kimsənin təvəssülü haqqındakı hədisi və "Ərşinin izzət mak'amına sığınaram" hədisini nəzərdə tutur) rəbbinə dua edərkən Nəbisinə yönələn, cahilliyindən və ya ahmaklığından bunu edən kəslərin hökmü nədir?" Belə cavab vermişdir: "Ölüdən istəkdə olma və ondan istigase etmə (kömək istəmə) ilə duada təvəssül etmək arasındakı fərqi açıqlamışdıq. Ölüdən istəkdə olmaq və ehtiyacların aradan qaldırılmasında, çətinliklərin qaldırılmasında istigase etmək, Allah'ın və rəsulunun haram etdiyi, ilahi kitabların və haramlığına dair nəbəvi dəvətin; haramlığı və işləyən kimsənin təkfir edilməsi, ondan teberri edib düşmənlik edilməsi lazım olduğu üzərində ittifaq etdiyi ən böyük şirkdəndir.

Lakin elmin kəsilməyə uğradığı və cahilliyin qələbə çaldığı zamanlarda müəyyən şəxs, özünə risalət hücceti qoyulub bu əməlin Allah və rəsulu tərəfindən haram qılınan böyük şirkdən olduğu açıqlanmadıqca təkfir edilməz. Hüccet çatar, ona Quran ayələri və nəbəvi hədislər oxunar da şirkində israr etsə o bir kafirdir. Cəhalətlə bunu edən, bundan ötəri xəbərdar edilməyən kimsə isə belə deyil. Cahilin hərəkəti küfrdür lakin hüccet qoyulmadıqca özünün küfrünə hökm edilməz. Hüccet qoyulub da şirkində israr etsə, Allah'dan başqa ilah olmadığına, Məhəmməd sallallahu əleyhi və selləm'in Allah'ın rəsulu olduğuna şahidlik etsə də, namaz qılsa da, zəkat versə də, altı əsasa iman etsə də o bir kafir olar." (Dureru's-Seniyye 10/273-274)

* Deyərəm ki: hüccet iqaməsini edəcək bir islam dövləti və onun səlahiyyət sahibi qazısı olmadığı zaman hüccetin iqaməsi deyil ancaq təbliği söz mövzusu olar. Hüccet təbliğ edilən kimsə şirk və ya küfründə israr edər də, hələ Müsəlman olduğunu iddia etməyə davam etsə, belə bir kimsənin şəri tərifi "münafiq'dir. O nifaq küfrüylə kafir olsa da, islamın xaricindəki kafirlərlə eyni rəftar ona edilməz. Əksinə münafiqlərə necə davranılsa ona da elə davranılar.

Şeyx Suleyman b. Sehman rahimehullah belə demişdir: "Məhəmməd b. Abdilvehhab rahimehullah insanları təkfir etməkdən ən çox dayanan bir kimsə idi. Hətta Allah'dan başqasına, qəbir əhlinə və ya başqalarına dua edən cahili, əgər ona nəsihət edə bilməmişsə, tərk edənin kafir olacağı hücceti çatdıra bilməmişsə təkfir etməzdi. Risalələrindən birində belə dedi: "Biz el-Kevvazın türbəsinə ibadət edəni dahi cahilliklərindən və xəbərdar edən kimsə olmadığı üçün təkfir etmədiyimizə görə özünə hüccet qoyulan, bunun məlumatına çatan kimsəni qəbirlərə ibadət səbəbiylə təkfir edərik." (Ziyau'ş-Şarık s. 372)
Şeyx Əbdürrəhman b. Hasen, Şeyx Məhəmməd b. Abdilvehhabın hüccet iqaməsi xüsusundakı menhecini belə açıqlamışdır: "Şeyximiz Şeyhulislam Məhəmməd b. Abdilvehhab rahimehullah dedi ki: "Şərif məndən kiminlə döyüşüb kimi təkfir etdiyimizi soruşdu. Cavab olaraq belə dedi: "Biz ancaq bütün alimlərin icma etdikləri iki kəlimeyi şəhadət öyrədilib anladıqdan sonra inkar edən kimsəylə döyüşərik." (Dureru's-Seniyye 11/317)


Şeyx Abdullatif b. Abdirrahman, Şeyhulislam İbn Teymiyyenin: "Lakin cahilliyin qələbə çaldığı, elmin və risalət izlərinin azaldığı, sonrakıların çoxunda, Rəsulun gətirdiyi şey bəyan edilənə qədər təkfir edilmələri mümkün olmaz" sözünə bu qeydi düşmüşdür: "Şeyximiz (Məhəmməd b. Abdilvehhab) rahimehullah da bu fikirdə idi və bunu ümmətin alimlərinə uyğun gələrək açıqlayardı. Hüccet qoyulub dəlil ortaya çıxmadıqca təkfir etməzdi. Hətta o, qəbirlərə ibadət edən cahillər haqqında, onlara xəbərdarlıq etmək asan olmadığından dayanacaqlar idi. Şeyx İbn Teymiyye rahimehullahın da: "Rəsulun gətirdiyi açıqlanana qədər" sözüylə nəzərdə tutduğu budur." (Misbahu'z-Zalam 324-325)


Şeyx Məhəmməd b. Abdilvehhab rahimehullahın risalələri ilə onun şagirdləri ilə uşaqlarının risalələrində bunun kimi daha bir çox sözlər vardır. Biz yalnız nümunə qabilindən zikr etdik. Müəyyən bir şəxsə təkfirdə olmaq üçün şəri hüccetin iqaməsi və o kimsənin bundan sonra inadla israr etməsi şərtdir. Necə ki təbliğ ilə birgə şübhənin aradan qaldırılması da zəruridir. Əks halda onları xəbərdar edib özlərinə şəri hüccetleri açıqlayacaq kəslər tapılana qədər, müxtəlif şirk Art düşüncələre bulaşmış avamın bəhanələri sabitdir.  (Baxın.: əl-Cahilliyi Bimesaili'l-İtikad və Hukmuhu s. 444)
                                Əbu Muaz əl-Çubukabadi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder