3 Haziran 2014 Salı

Qadın Əmi və Dayısının Yanında Yüzünü Aça bilərmi?

"mömin qadınlara de ki, gözlərini haram buyurulmuş şeylərdən çevirsinlər, ayıb yerlərini qorusunlar; öz-özlüyündə görünən istisna olmaqla, zinətlərini  göstərməsinlər; baş örtüklərini yaxalarının üstünə çəksinlər; zinət yerlərini ərlərindən, yaxud öz atalarından, yaxud ərlərinin atalarından (qayınatalarından), yaxud öz oğullarından, yaxud ərlərinin oğullarından, yaxud öz qardaşlarından, yaxud qardaşlarının oğullarından, yaxud bacılarının oğullarından, yaxud öz qadınlarından, yaxud sahib olduqları cariyələrdən, yaxud kişiliyi qalmamış xidmətçilərdən, yaxud qadınların məhrəm yerlərini hələ anlamayan uşaqlardan başqasına göstərməsinlər; gizlətdikləri bəzək şeylərini göstərmək üçün ayaqlarını yerə vurmasınlar. ey möminlər! hamınız allaha tövbə edin ki, nicat tapasınız!." ( 24 nur 31)


 bu ayədə allah azze və celle, qadının üz örtüsünü açıb zinətlərini göstərə biləcəyi kəsləri saymış, ancaq qadının əmi və dayısını zikr etməmişdir. bu ayəyə görə qadın, əmisi və dayısının yanında xarici örtüsünü çıxara bilməz, ev içindəki paltarıyla əmi və dayısının yanına çıxa bilməz, üzünü aça bilməz. bu açıklamama cumhurun müxalif çıxması ancaq dində heç bir hüccet dəyəri olmayan müqayisə yoluyladır. belə ki:

Birinci Etiraz:

"allah azze və celle nisa surəsi 23 ayəsində əmi və dayını qadına məhrəm olaraq zikr etmiş, nikahını haram etmişdir. allah azze və celle belə buyurmuşdur:

"sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qizları, süd analarınız, süd bacılarınız, arvadlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyin qadınlarınızın himayənizdə olan qızları ilə evlənmək haram edildi. cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah dəyildir. öz belinizdən gələn oğullarınızın arvadları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq da sizə haramdır." (4 Nisa 23)

bu ayədə qardaş qızları və bacı qızları zikr edilmək surətiylə, qadının əmisi və dayısıyla nikahı haram qılınmışdır."

cumhur, qadının əmi və dayısını, digər məhrəmlərə müqayisə edərək: "digər məhrəmlərinin yanında qadın zinətlərini göstərə bildiyinə görə əmisinin və dayısının yanında da zinətlərini göstərə bilər, üzünü və əlini aça bilər" demişlər.

Birinci Etirazın Cavabı:

Qohumun məhrəm olması və nikahının haram olması, qadının onun yanında zinətlərini göstərə biləcəyi mənasını verməz. necə ki allah azze və celle, qadının zinətini göstərə biləcəyi kəsləri nur surəsi 31. ayəsində tək-tək saymışdır. rəbbin unuducu dəyil! allah azze və celle qısaca: "qadın, məhrəmləri yanında zinətini göstərə bilər" deyə bilərdi. lakin belə deməmiş, tək-tək saymışdır. lakin sayılanlar arasında qadının əmisi və dayısı yoxdur. nassın sarahati, müqayisəni ləğv etməkdədir!

digər tərəfdən, görməzsinizmi ki, qadına kayınbiraderiyle evlənməsi, əriylə nikahı davam müddətcə haramdır. bununla birlikdə, qadının kayınbiraderine zinətini göstərməsinin haram olması bir tərəfə, yanına girməsi dahi haram qılınmışdır. bu da müqayisənizi ləğv etməkdədir.

İkinci Etiraz:


buxari və muslim, aişə radıyallahu ənhədən rəvayət edirlər: "süd əmisi eflah hicabın nüzulundan sonra aişə radıyallahu ənhənin yanına girmək üzrə icazə istəmək üçün gəldiyində nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əmisinin girməsinə icazə verənə qədər o da ona icazə vermədi. "[1]


nəbi sallallahu əleyhi və selləmin, eflahın aişə radıyallahu ənhənin yanına girməsinə icazə verməsinin səbəbi, eflahın onun süd əmisi oluşudur. bu da göstərir ki, qadının yanına əmisi və dayısı girə bilər.

İkinci Etiraza Cavab:

biz buna etiraz etmərik. qadının yanına əmisi və süd əmisi girə bilər. ancaq bu rəvayətdə qadının, əmisinin yanında ev içindəki paltarlarıyla söykən/dözə biləcəyinə və ya üzünü aça biləcəyinə bir dəlalət yoxdur. bu halda, nur surəsi 31. ayəsində əmr edilən xüsus hələ də baqidir. qadının əmisi və ya süd əmisi, qadının məhrəmi olduğu üçün onun yanına girə bilər. əgər namaharemi olsaydı və qadın tam təsəttür xalçanda olsaydı da/də/dahi, yanına girə bilməzdi. çünki bir-birlərinə namahrem olan adam və qadınlar, bir-birlərini görmələrini maneə törədən bir pərdə və ya divar arxasına keçməklə əmr olunmuşlar. bu naslarda olduqca açıq dəlillərlə tasrih edilən bir vəziyyətdir. bu dəlillərin bir qisimini həya sığortası adlı risələmde zikr etdim və etiraz edənlərin şübhələrinə cavab verdim. bu dəlillərdən sonra hələ bu mövzuda müxalif çıxanlar ancaq inadçı və ürəklərində əyrilik olan kəslərdir.


xülasəylə, zikr edilən bu rəvayətdən aydın olar ki, qadına xarici olan kişilər, qadın təsəttürlü olsa dahi onun yanına girə bilməzlər. əmisi və süd əmisi kimi məhrəmləri isə, qadın təsəttürlü olarsa onun yanına girə bilərlər.

Üçüncü Etiraz:

"sən bu sözlərinlə sələfin dilə gətirmədikləri yeni bir görüş ortaya atsan. beləcə ya icmaya müxalif çıxırsan ya da cumhura müxalif çıxaraq şaz qalırsan"


Üçüncü Etiraza Cavab:


bu görüş allah’a həmd olsun sələfin dilə gətirmədikləri bir görüş dəyildir. təbiinin təfsirdə imam olan alimlərindən şa'bi və İkrime bunu ifadə etmişlər.


təbiin təfsirçilərindən şa'bi və İkrime; (nur surəsi 31. ayəsində) belə demişlər:

لَمْ يُذْكَرَ الْعَمُّ وَالْخَالُ لاَ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ الْعَمِّ وَالْخَالِ

"əmi və dayı bu ayədə (qadının zinətini göstərə biləcəyi kəslər arasında) zikr edilməmişdir. qadın əmi və dayısının yanında üzörtüsünü aça bilməz. "[2]


ibn kəsr və ondan sonra cemaluddin əl-Qasimi də təfsirlərində bunu zikr etmişlər. bu rəvayətlər bu mövzuda icma olmadığını göstərməkdədir. hətta söylədiyimizin əksinə kitab və sünnədən dəlil olmadığı kimi, nə səhabədən nə də təbiindən, şa'bi və İkrimenin sözlərinə müxalif bir söz də bilinməməkdədir. əksinə nur surəsi 31. ayəsi bu mövzuda açıq bir dəlildir. vəziyyət belə olduğuna görə şazlıktan söz edilə bilməz. çünki şazlık ancaq dəlilə müxalifətdir. bu məsələdə ortada şaz görüş varsa, bu da cumhurun nassa zidd olan fikiridir. həmd və minnət allahadır.

[1]  səhih. buxari (5103) və muslim.
[2] səhih məktu. ibni əbi şeybe (4/13) əhməd ehkamunusa (31) dayanarıl-mensur (7/287) kurtubi
(12/233) ibnu'l-cevzi  zadu'l-mesir (6/418) fethu'l-bari (8/532) ibn kəsr təfsir (6/456)
                               Əbu Muaz əl-Çubukabadi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder