3 Haziran 2014 Salı

alacalı, keçəl və korun hekayəsi


əbu hureyre (radıyallahu ənh) belə dedi:

rəsulullah (sallallahu əleyhi və sellem)ı eşitdim belə buyururdu:

"İsrail oğullarında alacalı, keçəl və kor olmaq üzrə üç adam vardı. allah'u təala bunları sınamaq istədi də onlara bir mələk göndərdi.

mələk alacalı'ya gəldi və:

-sənə ən sevimli şey nədir? dedi.

alacalı:

-gözəl bir rəng və gözəl bir bədən. çünki insanlar məni çirkin görür və məndən iyrənirlər, dedi.

bunun üzərinə mələk alacalı'nın bədənini oxaladı. ondan bu çirkinlik getdi də ona gözəl bir rəng və gözəl bir bədən verildi.

mələk alacalı'ya:

-hansı mal sənə daha sevimlidir? dedi.

alacalılıktan xilas olan adam:

-dəvə, dedi və özünə doğurması yaxın on aylıq hamilə bir dəvə verdi.

bunun üzərinə mələk ona:

-allah sənə bu dəvədə bərəkət versin, dedi.

bunun ardınca mələk keçələ gəldi:

-sənə ən sevimli şey nədir? dedi.

keçəl:

-gözəl bir saç və insanların məndən iyrəndiyi bu halın getməsidir, dedi. mələk onun başını oxaladı da ondan keçəllik getdi və ona gözəl bir saç verildi.

mələk ona:

-hansı mal sənə daha sevimlidir? dedi.

keçəllikdən xilas olan adam:

-mal, dedi və ona hamilə bir mal verdi.

mələk ona:

-allah sənə bu malda bərəkət versin, dedi.

bunun ardınca mələk kora gəldi:

-sənə ən sevimli şey nədir? dedi.

kor:

-allah'u təala mənə gözümü geri versin də onunla insanları görəyəm, dedi. mələk onu da oxaladı və allah'u təala ona gözünü geri verdi.

mələk ona:

-hansı mal sənə daha sevimlidir? dedi.

oda:

-qoyundur, dedi və ona da quzulu bir qoyun verdi.

bir müddət sonra dəvə və mal sahiblərinin dəvəsi və malı balaladı. qoyun sahibinin də qoyunu kuzuladı. bu surətlə dəvə istəyən adamın bir vadi dolusu dəvəsi oldu. mal istəyən adamın da bir vadi dolusu malı oldu. qoyun istəyən korunda bir vadi dolusu qoyunu oldu.

sonra mələk köhnə surəti və qılığında alacalı'ya gəldi və ona:

-mən kasıb bir adamım! səfərimdə bütün çarələrim kəsildi. artıq bu gün mənim üçün muradıma çata bilməm ancaq əvvəla allahın köməyiylə sonra sənin köməyinlədir. indi mən sənə gözəl bir rəng, gözəl bir bədən və mal verən allah üçün səndən bir dəvə istəyirəm! bu səfərimdə onunla muradıma çata bilim! dedi.

bu istək üzərinə köhnə alacalı:

-yaxşı amma haqq sahibləri çoxdur, dedi. (yəni bazarda kasıb çoxdur, hər dilənçiyə bir dəvə vermək olmaz!)

bunun üzərinə mələk ona:

-mən səni tanıyar kimiyəm. sən insanların iyrəndiyi alacalı kimsə deyilsənmi? hanı sən kasıb idin də bu malı sənə allah verdi, dedi.

köhnə alacalı mələyə:

-allah'a and olsun ki mən bu mala, atadan ataya keçərək varis oldum, dedi.

mələk də ona:

-əgər yalançı sənsə, allah səni köhnə halına çevirsin! dedi.

sonra mələk köhnə surəti və qılığında keçələ gəldi və alacalı'ya dediyi kimi onda söylədi. keçəldə, alacalı'nın rədd etdiyi kimi rədd etdi.

mələk də ona:

-əgər yalançı sənsə, allah səni köhnə halına çevirsin! dedi.

sonra mələk köhnə surətində kora gəldi və:

-mən kasıb bir adamım! səfərimdə bütün çarələrim kəsildi. artıq bu gün mənim üçün muradıma çata bilməm ancaq əvvəla allah'ın köməyiylə sonra sənin köməyinlədir. indi mən sənə gözlərini geri verən allah üçün səndən bir qoyun istəyirəm! bu səfərimdə onunla muradıma çata bilim! dedi.

bu istək üzərinə köhnə kor:

-allah'a and olsun ki mən kor idim. allah mənə gözümü geri verdi. kasıb idim və allah'a and olsun ki allah məni zəngin etdi. indi dilədiyin qədər götür! allah'a and içərəm ki bu gün allah üçün götürdüyün bir şeydə sənə çətinlik çıxartmam, dedi.

bunun üzərinə mələk:

-malını mühafizə et! allah sizləri sınadı. allah'a and olsun ki allah səndən razı oldu! iki yoldaşın da (alacalı və keçəl) qəzəbə uğradılar, dedi."

( buxari 7/3274, müslim 2964/10 )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder