18 Eylül 2012 Salı

Məzhəb Təqlid etmə Təklifi Nə Mənanı verir?


                   
                       

İmam Şafii belə demişdir:

أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد ا

"Nəbi sallallahu əleyhi və selləmin sünnəsi bir kimsəyə açıqca müəyyən olduqdan sonra, o kimsənin, hər hansı birinin fikirindən ötəri, o sünnəni tərk etməsinin halal olmadığında alimlər icma etdilər. "[1]

وإذا ذكر له مذاهب الفقهاء كالشافعي وغيره ، يقول : أنا محمدي المذهب

İbn Şahinə Şafii və digərləri kimi fakihlerin məzhəbi zikr edilincə: "Mənim məzhəbim Məhəmmədilikdir" deyərdi. [2]
Şafii məzhəbinə nisbət edilən alimlərdən Əbu Bəkr əl-Kaffal, Əbu Əli b. Heyran, Qazı Huseyn və Əbu İshak belə deyərdilər:

 لسنا مقلدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه

"Biz Şafiinin təqlidçiləri deyilik. Əksinə fikirlərəmiz, onun fikirinə uyğun düşmüşdür. "[3]
Hənəfi məzhəbinə nisbət edilənlərdən Məhəmməd Abdulazim ər-Rumi əl-Mekki belə demişdir:

إعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم والعمل بشريعته

"Bil ki, Allah Təala qullarından heçkimsəni Hənəfi, Maliki, Şafii və ya Hənbəli olmaqla öhdəçilikli tutmamışdır. Əksinə onlara Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm ilə göndərdiklərinə iman etmələrini və şəriətiylə əməl etmələrini vacib etmişdir"[4]

Serahsi, el-Mebsutda, Əbu Hənifənin şagirdi İmam Məhəmməddən belə dediyini nəql etmişdir:

If Taqleed was allowed then they are more better for taqleed who were before Abu Haneefa ra like Hasan Basree and Ibraheem an Nakha'ee

"Əgər təqlid caiz olsaydı, Əbu Hənifədən əvvəl Hasen əl-Bəsri və İbrahim en-Nehainin təqlid edilməsi daha uyğun olardı. "[5]

Suyuti belə demişdir:

هل أباح مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم قط لأحد تقليدهم حاشا لله من هذا ، بل والله قد نهوا عن ذلك ، ومنعوا منه ولم يفسحوا لأحد فيه

"Malik, Əbu Hənifə və Şafii radıyallahu ənhum hər hansı bir kimsənin özlərini təqlid etmələrini mübah görmüşlərdirmi? Vallah əsla! Əksinə Allaha and olsun, onlar bundan qadağan etmiş və mane olmuşlar. Heçkimsə üçün buna icazə verməmişlər. "[6]


Zehebi belə demişdir:

ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر فى التمكن من العلم كأكثر علماء اهل زماننا أو من هو متعصب

"Müəyyən bir məzhəbə ancaq zamanımızdakı alimlərin çoxu kimi elmdə qüsurlu olanlar ya da mutəaassıplər bağlanar. "[7]

وكذلك كان في هذا الوقت خلق من أئمة أهل الرأي والفروع وعدد من أساطين المعتزلة والشيعة وأصحاب الكلام الذين مشوا وراء المعقول وأعرضوا عما عليه السلف من التمسك بالآثار النبوية وظهر في الفقهاء التقليد وتناقص الاجتهاد فسبحان من له الخلق والأمر

"Yenə bu zamanda rəy və füru əhli imamlardan bir çoxları ilə Mutəzilə, Şiə və kəlamçıların məşhurları, ağılın arxasından gedərək Sələfin üzərində olduqları; nəbəvi əsərlərə sarılma yolundan üz çevirdiler, fakihlerde təqlid ortaya çıxdı və içtihat kəsildi. Yaratma və əmr əlində olan Allah nöqsanlardan münəzzəhdir. "[8]


Tahavi ilə Qazı Əbu Ubeyd Hərbiyə arasında belə bir danışma keçər:

أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول فقال ماظنتك إلا مقلد, فقلت له وهل يقلد إلا عصبى فقال لى او غبى

Tahavi dedi ki: "Əbu Hənifə nə söylədisə onu mən də söyləsəm nə deyərsən?" Qazı Əbu Ubeyd: "Sənin ancaq bir təqlidçi olduğunu düşünərəm" dedi. Tahavi: "Ancaq bir təassubkeş təqlid etməz mi?" dedi. Bunun üzərinə Qazı Əbu Ubeyd: "Ahmak da təqlid edər" dedi. [9]

Başlıqdakı sualın cavabı: "Məzhəb təqlid etmək məcburiyyətindəsiniz" deyənlər; "Ahmak ya da mutəassıb olmaq məcburiyyətindəsiniz" demək istəyirlər. "Məzhəb təqlid etməyən heç bir alim yoxdur" deyənlər; "Ahmak və ya mutəassıb olmayan heç bir alim yoxdur" demək istəyirlər. Bundan böyük böhtan olarmı?
[1] (İbn Qayyım, İ'lamu'l-Muvakki'in 2/361)
[2] Tarixi Bağdad (11/267)
[3] (Musa əl-Hicavi, əl-kna (2/262) Əli b. Emrullah əl-Hannai, Tabakatu'l-Hanefiyye (s. 39 haşiyə) Leknevi, Tabakatu'l-Fukaha s. 7)
[4] (əl-Kavlu's-Sedid s. 2)
[5] (Al Mabsoot sarkhisi Volume 16 page 28)
[6] (ər-Rəddi Ala Mən Ahlada İle'l-Ard s. 53)
[7] (Siyeru A'lami'n-Nubela 14/491)
[8] (Tezkiratu'l-Huffaz 2/150)
[9] (Lisanu'l-Mizan 1/280)


                           Əbu Muaz əl-Çubukabadi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder